Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Σε εκκρεμότητα αποφάσεις της ΤτΕ για την ασφαλιστική αγορά


Αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς θα φέρουν οι πράξεις για τον εσωτερικό έλεγχο, τους πίνακες νοσηρόητας και τον κώδικα διαμεσολαβούντων

Τρεις πράξεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος πρόκειται να εκδοθούν έως τέλος του έτους και, όπως αναμένεται, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, στην τιμολόγηση των προϊόντων τους στον κλάδο Ζωής, αλλά και στα συναλλακτικά ήθη των διαμεσολαβούντων.

Αλλαγές στην οργάνωση της αγοράς πρόκειται να επιφέρει η πράξη διοικητή για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των ασφαλιστικών εταιρειών, σε νέο καθεστώς τιμολόγησης των προγραμμάτων Ζωής θα οδηγήσει την αγορά η τροποποίηση της υπ’ αριθ. Κ3-4382/2001 Απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης και οι νέοι πίνακες ζωής και πίνακες νοσηρότητας – ανικανότητας που επίσης θα υλοποιηθούν με πράξη του διοικητική, ενώ η τρίτη πράξη θα αφορά στην καθιέρωση νέου κώδικα δεοντολογίας για όσους διαμεσολαβούν στην πώληση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις 31 Αυγούστου έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και των τριών νομοθετικών προτάσεων της Τραπέζης της Ελλάδος (η διαβούλευση για τους πίνακες θνησιμότητας ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου), όποτε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ττ.Ε. προετοιμάζουν τις πράξεις διοικητική ώστε αυτές να υπογραφούν και να τεθούν σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται ότι οι πίνακες θνησιμότητας θα πρέπει να ισχύσουν το αργότερο από τις 21 Δεκεμβρίου και ότι θα προβλέπουν αυξημένο προσδόκιμο ζωής με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα του κλάδου να αυξηθούν, και ότι ο νέος κώδικας δεοντολογίας των διαμεσολαβούντων θα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ορθή ενημέρωση και την ίση μεταχείριση των πελατών και στην προβολή των προγραμμάτων, ενώ θα προβλέπει και την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν τον εφαρμόζουν.

Όσο για τους εσωτερικούς ελέγχους των ασφαλιστικών εταιρειών η πράξη του διοικητική θα αναφέρεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των εταιρειών και την εσωτερική τους οργάνωση, στην ασφάλεια των διαδικασιών, στη σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην οργάνωση του δικτύου πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών, στα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης των εργασιών, στην κανονιστική συμμόρφωση των εταιρειών και στην Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και στον τρόπο τήρησης των αρχείων και στο καθεστώς ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους, ενώ θα προβλέπει και κυρώσεις.

insuranceworld.gr