Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕ μετά τη συγχώνευση Εθνικής-Eurobank

Όμιλος ΕΤΕ θα ονομάζεται η νέα τράπεζα που θα προκύψει μετά την συγχώνευση Εθνικής και Eurobank.Ηδη ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Εθνική υπέβαλε προαιρετική πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank,στο πλαίσιο της συμφωνίας η οποία επήλθε μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Γεώργιος Ζανιάς και Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση ,η σχέση ανταλλαγής που προτείνει ανέρχεται στις 58 νέες μετοχές ΕΤΕ, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, για κάθε 100 μετοχές της Eurobank. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική αναφέρει ότι προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ. Παράλληλα, η Εθνική σημειώνει ότι μέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν συνολικά το 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση. Η ΕΤΕ θεωρεί πως η Δηµόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήµατα στρατηγικής σηµασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναµένεται: - να δηµιουργήσει έναν διευρυµένο τραπεζικό όµιλο µε µεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιµότητα, ο οποίος θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση της ανάκαµψης της Ελληνικής οικονοµίας και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, - στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασµού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισµών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όµιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια. - να επιτύχει υψηλό βαθµό συνεργειών και δηµιουργία αξίας µέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύµατα, και - να προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόµενα χρόνια Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η Δημόσια Πρόταση που ανακοινώθηκε σήμερα, στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη.» Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σημείωσε: «Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank. Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον». Ο Ενιαίος Όµιλος Η επωνυµία του ενιαίου οµίλου θα είναι Όµιλος ΕΤΕ. Ο διευρυµένος όµιλος ΕΤΕ, µε βάση τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δις. και καταθέσεις 87,9 δισ. Ο ενιαίος τραπεζικός όµιλος θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο διανοµής µέσω 925 υποκαταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωµένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη µε ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Σερβία. Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασµένο εύρος προιόντων, δικτύου καταστηµάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όµιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Δυναµικό Συνεργειών Εκτιµάται ότι ο ενιαίος όµιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των €570 - 630 εκατ. από το τέλος του 2015. Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαµβάνουν: - Τον συνδυασµό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών, - Την ενοποίηση υποδοµών, συστηµάτων και κεντρικών εργασιών, - Τη µείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, - Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηµατοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου οµίλου, και - Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών µε τους υπάρχοντες πελάτες µέσω της διευρυµένης γκάµας προϊόντων και χρηµατοοικονοµική ευρωστία του ενιαίου οµίλου Ο ενιαίος όµιλος σκοπεύει να διαχειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης µε ευέλικτο τρόπο µε στόχο να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαµβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες Διοικητικό συµβούλιο και διοίκηση Οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραµείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος αντίστοιχα στον νέο Όµιλο της ΕΤΕ. Στον κ. Ευθύµιο Ν. Χριστοδούλου θα ανατεθεί ο ρόλος του Προέδρου της υπό σύσταση Συµβουλευτικής Επιτροπής της ΕΤΕ. Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου είναι να κατανεµηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάµεσα στις δύο τράπεζες Η επιλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των άλλων υψηλόβαθµων διοικητικών θέσεων στον ενιαίο φορέα θα στηριχτεί σε µια προσέγγιση "οι καλύτεροι εκ των δύο" αντικατοπτρίζοντας τις αντίστοιχες δυνατότητες των δύο οργανισµών και διοικητικών οµάδων. H Εθνική Τράπεζα Η Εθνική Τράπεζα είναι σήμερα η αρχαιότερη σε λειτουργία τράπεζα στην χώρα μας, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 170 έτη ζωής, Ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ". Σήμερα, με δίκτυό που αριθμεί άνω των 520 καταστημάτων και 1.383 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Μobile και Internet Banking. Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης και Ανατ. Μεσογείου, το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.131 μονάδες (στοιχεία 31.03.2012). Οι λογαριασμοί καταθέσεων που υπάρχουν στην τράπεζα ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύρια και άνω του ενάμιση εκατομμυρίου λογαριασμοί χορηγήσεων. Η Eurobank ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους, Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση ξεκινάει μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων ταυτόχρονα με την αυτόνομη ανάπτυξη του δικτύου της. Το 1996 πραγματοποιείται η εξαγορά της Interbank Ελλάδος. Το 1997 γίνεται η συγχώνευση Eurobank - Interbank ενώ επίσης πραγματοποιείται η εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece SA. Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί η εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών. Το 1998 η CEH, μητρική της Eurobank, εξαγοράζει το 99,8% της Τράπεζας Κρήτης. Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα Εργασίας Το 1999 γίνεται μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank καθώς και η συγχώνευση δραστηριοτήτων EFG Eurobank - Τράπεζας Αθηνών Nωρίτερα το nextdeal.gr έγραφε Eνδεχομένως και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί μετοχική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank,συμφωνία που σύμφωνα με πληροφορίες θα συμπεριλάβει και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο οποίο η κάθε τράπεζα κατέχει ποσοστό της τάξεως του 6%. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές οι διοικήσεις των δύο τραπεζών αποσκοπούν στη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας και ότι πιθανή συνεργασία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη από τις συνέργιες και θα μειώσει αισθητά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση συγχώνευσης το συνολικό ενεργητικό και των δύο τραπεζών φτάνει τα 177,7 δισ. Ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις αντιστοιχούν σε 121,2 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 89 δισ. ευρώ. Η έκθεση της κάθε μιας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντιστοιχεί σε εγγυήσεις ύψους 7,4 δισ. ευρώ για την Εθνική και 4 δισ. για την Eurobank. Να σημειωθεί ότι στις 5 το απόγευμα έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει και σύγκληση της Διοίκησης της Eurobank. Στις 11.05 ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών και των παραγώγων των Εθνική Τράπεζα και Eurobank, όπως και η διαπραγμάτευση του παραγώγου του 20. Μέχρι εκείνη την ώρα η μετοχή της Εθνικής κέρδιζε 4,48% στα 2,1000 ευρώ και ο τίτλος της Eurobank ενισχυόταν κατά 5,50% στα 1,1500 ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση : «Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» σήμερα 5 Οκτωβρίου 2012 και έως ότου ενημερώσουν επαρκώς το επενδυτικό κοινό σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» , καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30». nextdeal.gr